Krizni menadžement i uravljanje kontinuitetom poslovanja predstavljaju planske aktivnosti koje su neophodne za sprečavanje nastanka krize u poslovanju, odnosno ublaživanja eventualno nastalih posledica koje bi uticale na nastavak normalnog kontinuiteta poslovanja. Pomenute aktivnosti, na način koji je u skladu sa poslovnim ciljevima kompanije, usmerene su na što brži oporavak od posledica kriznog dogadjaja, bez obzira na prirodu njegovog nastanka.

Sastavni deo kriznog menadžmenta uključujuje simulaciju mogućih ili analizu prethodnih kriznih situacija, kako bi se planiralo i organizovalo efikasno suprotstavljanje krizama.

Izvori krize, vrste rizika i pretnji, dolaze u raznim oblicima. Radi se o prirodnim uzrocima (požar, poplava, zemljotres) ili događajima tehničke prirode ili propustima ljudskog faktora (propusti u radu, namerno uništavanje ili oštećenje opreme, materijala, finalnih proizvoda, korupcija, mito, pronevere). Posebno naglašavamo sve značajnije rizike koji proističu iz neovlašćenog odavanja podataka, rada za konkurentske firme, informatičku ugroženost.

Protecta MCI u mogućnosti je da pruži uslugu izrade i implementacije sveobuhvatnog programa kriznog menadžementa i uravljanja kontinuitetom poslovanja čime ćemo pomoći da kompanija reaguje brzo i efikasno kada se suoči sa događajima koji imaju potencijal da prekinu ili onemoguće uspešno poslovanje, pri čemu se sprečava i ublažava gubitak prihoda ali i poslovne reputacije.