Zaštita inteletualne svojine zapravo predstavlja zaštitu autorskih prava, patenta, brendova, industrijskog dizajna, ali i poslovnih tajni.

Ova prava se najčešće povredjuju izradom lažnih primeraka autorskog dela, stavljanjem lažnog žiga na robu, krivotvorenjem dizajna pakovanja, izradom lažnih etiketa.

Piraterijom i distribucijom ovakvih lažnih proizvoda nanosi se velika šteta vlasnicima, a naš cilj je da pružimo punu pomoć u otkrivanju izvršilaca, pronalaženju objekata u kojima se proizvodi ili skladištvi ovakva roba, odnosno otkrivanju štamparija lažnih pakovanja ili etiketa.